Regulamin

Niniejszy regulamin ("Regulamin") zawiera ogólne warunki uczestnictwa w wydarzeniu o charakterze wystawienniczo-targowym ("Festiwal Roślin Owadożernych")
organizowanym przez GTP Harvey Michał Gąstał ("Organizator") oraz stanowi część umowy
zawieranej pomiędzy Organizatorem a uczestnikiem wydarzenia.

1. Organizator zastrzega sobie prawo możliwości zmiany programu, modyfikacji wybranych atrakcji bez podania przyczyny.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości odmówienia wstępu posiadaczowi biletu, bądź
usunięcia dowolnego uczestnika z miejsca wydarzenia (osoby pod wpływem alkoholu, środków odurzających,
niebezpieczne dla pozostałych uczestników, naruszające ogólny porządek itd.) bez podania przyczyny
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie uczestników wydarzenia
(kradzieży, zgubienia, zniszczenia itp.)
4. Organizator ma prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia,
z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności
5. Odsprzedaż lub próba odsprzedaży w cenie wyższej, niż wydrukowana
lub użycie w nieautoryzowanej promocji, unieważnia bilet bez zwrotu należności poniesionych z tytułu jego zakupu.
Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości weryfikacji źródła zakupu biletu uczestnika.
6. Uczestnik wydarzenia oświadcza, że nie będzie rościł żadnych pretensji
do organizatorów z tytułu wykorzystania jego wizerunku w materiałach prasowych i telewizyjnych relacjonujących przebieg imprezy.
7. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń
zarządzeń osób odpowiedzialnych za organizację wydarzenia